• Ilgar[at]hasanov.info

Sinovial sarkoma; iyəbənzər hüceyrəli (monofazalı) variant; G2
Synovial sarcoma, spindle cell (monophasic); G2 
Sinovyal sarkom, iğsi hücreli (monofazik); G2 
Синовиальная саркома; веретеноклеточный (монофазный) вариант; G2