• Ilgar[at]hasanov.info

Ph.D (tibb elmleri namizədi)

RU (Original): "Функциональная морфология апудоцитов эпителиальных структур кожи человека". Научная специальность: "гистология, цитология, эмбриология". Москва, 1-й Медицинский Институт им. И.М. Сеченова, 1989 г., 174 стр..
AZ: "İnsan dərisi epitel quruluşları apudositlərinin funksional morfologiyası". Elmi ixtisas: "Histologiya, sitologiya, embriologiya". Moskva İ.M. Seçenov adına I Tibb İnstitutu, 1989, 174 səhifə.


Dr. of Science (tibb elmləri doktoru)
 
RU (Original): "Эндокринная секреция в женском половом тракте в условиях нормы и злокачественной опухолевой трансформации". Государственный Медицинский Университет, г. Тбилиси, Грузия, 1997. 290 страниц.
AZ" Qadın cinsiyyət traktında normada və bədxassəli şişə çevrilmə şəraitində endokrin sekresiya". Tbilisi Dövlət Tibb Universiteti, 1997. 290 səhifə.