• Ilgar[at]hasanov.info

ELMI DOKTOR (Dr. of Sci., Habil. Dr.)

1. Мурадов Х.К. Оптимизация диагностики и прогнозирования неопухолевых поражений, костеобразующих и костномозговых опухолей (клинико-морфологические аспекты). Диссертация на соискание учёной степени доктора медицинских наук. Баку, 2003, 367 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


PHİLOSOPHY DOCTOR (Ph.D.)

2. Агаева Л.У. Физиологические особенности пара- и эндокринной секреции желудка у птиц и млекопитающих с различным характером пищи. Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Баку, 1997, 197 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


3. Керимова С.К. Клинико-морфологические параллели, диагностика, лечение и прогноз рака яичников, содержащего апудоцитарный компонент. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 1999, 188 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


4. Алекберзаде А.В. Прогнозирование осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки острым желудочно-кишечным кровотечением.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 1999, 180 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


5. Фатуллаева С.Ф. Гигиеническая оценка условий труда при производстве латунного порошка. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 1999, 139 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


6. Bayramov R.B. Düz və çənbər bağırsaq karsinoidlərinin klinik-morfoloji xüsusiyyətləri, müalicəsi və proqnozu. “Tibb elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2000, 108 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


7. Пашаев А.Ч. Применение Кедабекской минеральной воды в комплексном лечении заболеваний пародонта. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 2001, 146 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


8. İsmayılova A.T. Miokard qan təchizatının pozulmalarında atriyal natriyuretik faktorun vəziyyətinin dəyişməsində hipotalamusun və regional limfa dövranının rolu. “Biologiya elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2001, 111 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


9. Rəcəbova F.O. Peritonit zamanı intoksikasiyanın fazalarından asılı olaraq atrial natriumuretik faktorun vəziyyəti. “Biologiya elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2003, 110 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


10. Hənifəyeva R.Ş. Uşaqlığın endokrin-hüceyrəli xərçənginin klinik-morfoloji xüsusiyyətləri. “Tibb elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2003, 105 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


11. Абдуллаева Л. А. Состояние фетоплацентарной системы и особенности течения беременности и родов при листериозной инфекции. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 2003, 126 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


12. Abbasov V.Ş. Kolostomalı xəstələrin cərrahi reabilitasiyası. “Tibb elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2003, 147 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


13. İbrahimov Z.O. Parodont xəstəliklərinin kompleks müalicəsində “Carlı” mineral suyunun səmərəli tətbiqi tədbirləri. “Tibb elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2003, 146 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


14. Namazov F.R. Düz bağırsaq xərçəngində şiş nekrozu faktorunun və interleykin-2-nin təyini və klinik əhəmiyyəti. “Tibb elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2004, 142 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


15. Abdullayeba Q.Ə. Süd vəzi şişlərinin informasiya-diaqnostik sisteminin işlənməsi. “Texnika elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2004, 105 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


16. Əliyeva N.V. Aşağı ətraflarda diabetik angiopatiyanın irinli-nekrotik ağırlaşmalarında yumşaq toxumaların bəzi göstəricilərinin proqnostik əhəmiyyəti (klinik-morfoloji paralellər). “Tibb elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2005, 124 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


17. Кулиева Т.С. Значение нейроэктодермального компонента в лечении и прогнозе сарком мягких тканей. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 2006, 161 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


18. Ализаде Р.Ш. Эффективность неоадъювантнойполихимиотерапии местно-распространенного рака молочной железы при различных вариантах строения и гормонально-рецепторного статуса опухоли. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 2007, 158 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


19. Гурбанов Р.Я. Значение определения состояния метаболизма и иммунного статуса нёбных миндалин в диагностике, лечении и прогнозировании хронического тонзиллита у детей. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 2007, 144 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


20. Исаева А.Р. Клинико-морфологическая характеристика афтозного стоматита у больных болезнью Бехчета Азербайджанцев (Behçet hastalığı olan Azerbaycanlılar’da aftoz stomatitis’in klinik-morfolojik özellikleri). Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Баку, 2008, 150 стр. (Rus’ça. Özetler Azerb.’ca, İngiliz’ce).


21. Eyvazova K.Ə. Qanaxma ilə fəsadlaşmış qastroduodenal xoraların kompleks müalicəsində “ronkoleykin”-in rolu. “Tibb üzrə fəlsəfə doktoru (Ph.D.)” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı, 2012, 124 səhifə. (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).


22. Mahmudov R.Z. Qalxanabənzər vəzi düyünlü böyümələrində angiogenezin vəziyyətindən asili olaraq cərrahi müalicə taktikasinin seçilməsi. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru (Ph.D.)” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya, Bakı, 2016, 156 səhifə (Azerb.’ca. Özetler Rus’ça, İngiliz’ce).